Informace pro spotřebitele

Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, příp. pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů. Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Klient bere na vědomí, že je považován za tzv. spotřebitele, pokud uzavírá s advokátem smlouvu o poskytování právních služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti (dále jen klient-spořebitel). Dojde-li ke vzniku sporu mezi klientem-spotřebitelem a advokátem, je klient oprávněn tento spor předložit k mimosoudnímu projednání pověřenému subjektu, kterým je České advokátní komora. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz jsou zde rovněž informace týkající se pravidel České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.